Remont luków transportowych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu luków transportowych w rejonie gwiazdy napędowej DL strona zachodnia oraz w rejonie stacji zrzutowej DL strona północna.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Ryszard Kuśmierski  tel. 32 / 288 84 44 wew. 542. 
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze w godz. 8.00  do  11.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont luków transportowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 2 grudnia 2014 r. godz. 14.00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: