Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "PIEC-BUD" SP.Z O.O. Z LEGNICY.Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

Przewidywany termin realizacji: październik 2017 r. (około 2,5 tygodnia). Planowane rozpoczęcie prac od 2 października 2017 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały części zamienne, materiały pomocnicze, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do remontu w całości zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac. 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym w rozbiciu na ceny jednostkowe.

2. Czas realizacji całości prac.

3. Warunki i forma płatności.

4. Warunki i czas trwania gwarancji.

5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 593 – część mechaniczna

Pan Grzegorz Pita stel. (32) 288 84 44 wew. 872, kom. 512 403 476

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont pieca kupelacyjnego Dorre’a

 ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 21.09.2017 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

  - swobodnego wyboru oferty,

  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Dział: