Remont pompy diagonalnej

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 11.08.2014r.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu pompy diagonalnej 
 
Typ pompy 30D17; nr fabryczny 84530; rok produkcji 1995 (75kW, 1485obr/min)
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HYDROMEX z Warszawy.
Zakres prac:
1.Demontaż pompy.
2.Remont części hydraulicznej.
3.Wymiana zużytych elementów
4.Montaż pompy na stanowisku i uruchomienie.
Transport pompy po stronie Wykonawcy.
Zużyte elementy pompy należy zwrócić do HCM S.A.
Termin realizacji prac: III kwartał 2014 r.
Dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.  Koszt wykonania prac.
2.  Czas wykonania prac.
3.  Warunki i forma płatności.
4.  Warunki i czas trwania gwarancji.
5.  Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta – PRI - remont pompy diagonalnej” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 5 sierpnia 2014 r. 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie  internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości lub części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: