Remont pompy diagonalnej typu warszawskiego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu pompy diagonalnej typu warszawskiego 50D22a jednostopniowej
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Usługowo - Handlowy "MALITKA" z Warszawy.
Zakres prac obejmuje:
1.Zaślepienie przyłącza pompy do kolektora tłocznego i demontaż pompy z kanału.
2.Przegląd i ocena stanu technicznego poszczególnych zespołów pompy.
3.Weryfikacja części zamiennych, pomiary luzów i ocena poszczególnych elementów.
4.Wymiana elementów zużytych i uszkodzonych  / montaż warsztatowy / oraz wykonanie osłon części wirujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Montaż poszczególnych zespołów pompy i zabudowa pompy w kanale wraz  z odślepieniem.
6.Osiowanie zespołu pompowego, uruchomienie pompy i wykonanie diagnostyki pracy pompy.
Przewidywany termin realizacji: do grudnia 2014 r.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.
Po demontażu pompy i weryfikacji stanu technicznego elementów pompy Wykonawca przedstawi do akceptacji wykaz części zamiennych wymagających zabudowy.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.  Koszt remontu pompy.
2.  Czas remontu pompy.
3.  Warunki i termin płatności.
4.  Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław Śliwa tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - remont pompy diagonalnej typu warszawskiego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 7 października 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: