Remont powłoki reaktora nr 4 na Neutralizacji Ścieków Kwaśnych

UWAGA: INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 16.09.2014R.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu powłoki reaktora nr 4 na Neutralizacji Ścieków Kwaśnych.
iNFORMACJA O WYNUKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY CHEMEKO Z GLIWIC.
Zakres prac obejmuje :
1. Demontaż istniejącego pomostu stalowego.
2. Wykonanie chemoodpornej wykładziny wewnętrznej (wymagana 100% szczelności).
3. Wykonanie falochronu w górnej części reaktora.
4. Naprawa zewnętrznej części konstrukcji reaktora wraz z zabezpieczeniem powierzchni.
5. Wykonanie pochyłej drabinki wejściowej.
Reaktor ma średnicę około 9m i częściowo jest zagłębiony w ziemi.
HCM S.A. nie posiada dokumentacji reaktora.
Przez reaktor przepływają ścieki o wartości pH od 2 do 12 i zawierają duże ilości związków chemicznych metali ciężkich.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac w dwóch wariantach : 
- z wykładziną ołowianą,
- z wykładziną z tworzywa sztucznego.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają panowie :
- Remigiusz Widera tel. 2888444 wew. 658, tel. kom. 512403454.
- Jan Murek   tel. 2888444 wew. 858, tel. kom. 512206186.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze w godz. 8.00 ÷ 12.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont powłoki reaktora nr 4 na Neutralizacji Ścieków Kwaśnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 12 września  2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: