Remont przewodu kominowego GS 321

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remont przewodu kominowego GS 321.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław.
Zakres prac obejmuje :
1.Obrócenie istniejącego przewodu kominowego Ø1620x10 w odcinkach wg technologii proponowanej przez wykonawcę robót.
2.Wstawienie łat w miejscach perforacji przewodu z blachy o grubości 8mm w gatunku materiału St3sx – wymiary i ilość wg. potrzeb.
3.Spawanie nieszczelności przewodu kominowego – wg potrzeb.
4.Zabezpieczenie antykorozyjne miejsc spawanych połączeń.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu (w tym dźwig) potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu maju - 12.05. ÷ 25.05.2014 rok tj. 14 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 30 dni przed planowanym postojem.  
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki płatności.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają :
-Gł. Inż. ds. Energo Mechanicznych mgr inż. Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 
512 403 441,
-Kierownik Wydziału Mechanicznego Zdzisław Śliwa tel. 698, tel. kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont przewodu kominowego GS 321” należy złożyć w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w terminie do  28 lutego 2014r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: