Remont schodów, spoczników i podestów roboczych na PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu schodów, spoczników, podestów roboczych na obiektach budowlanych wydziału PSK.
Informacja o wyniku konursu ofert :
Wybrano oferty 3 firm tj. PREMONT z Katowic, PIEC-BUD z Wrocławia, HKS ODRA z Miasteczka Śl.
Termin realizacji prac : sukcesywnie do końca 2014r.
Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Zakres remontu na bieżąco ustalany będzie przez kierownictwo PSK przy współudziale inspektora nadzoru PRI oraz Wykonawcy, w zależności od bieżących potrzeb wydziału. 
Wskazane zadania remontowe realizowane będą wewnątrz obiektów budowlanych i na wolnym powietrzu, w atmosferze o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz różnych wysokościach w odniesieniu do powierzchni terenu. Dlatego oczekujemy na podanie jednostkowych cen uśrednionych na wyszczególnione prace remontowe.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Ceny jednostkowe za prace remontowe: 
a) wymiana 1m2 blachy podestowej grubości 8mm z żeberkami owalnymi,
b) wymiana 1m2  kraty pomostowej ocynkowanej o wysokości profilu 30mm,
c) wymiana 1 stopnia schodów o wymiarach 26cm x 90 – 120cm wykonanego
   z blachy podestowej grubości 8mm z wygiętym pod kątem prostym usztywnieniem  
   wys.30mm,
d) wymiana 1 stopnia. schodów o wymiarach 26cm x 90 – 120cm wykonanego z kraty 
   pomostowej  ocynkowanej o wysokości profilu 30mm,
e) wymiana 1 mb balustrady podestowej (kątownik 50x50x5 -8,7kg, płaskownik 50x6 –
   2,4kg, bednarka 150x4 – 4,8kg),
f) wymiana 1 mb balustrady schodowej (kątownik 50x50x5 -8,7kg, 
   płaskownik 50x6 –2,4kg,
g) wymiana 1t konstrukcji lekkiej (kątowniki o profilu do 60x60x6, ceowniki i  
   dwuteowniki o profilu do 100),
h) wymiana 1 t konstrukcji ciężkiej (profil większy niż w pkt.g),
i) demontaż 1 t konstrukcji stalowej przeznaczonej do likwidacji,
j) zabezpieczenie antykorozyjne 1m2 istniejącej konstrukcji (czyszczenie ręczne do 
   IIIst. czystości, malowanie 1x farbą epoksydową podkładowa i 1 x farbą 
   epoksydową nawierzchniową,).
UWAGA:
      W cenie jednostkowej prac remontowych dla pkt. a – h,  należy uwzględnić:
      - demontaż złomowy elementów,
      - malowanie powierzchni 1x farbą epoksydową podkładowa i 1 x farbą 
        epoksydową nawierzchniową,
      - transport zdemontowanych elementów na zakładowe składowisko złomu w odległości    
        do 400m od miejsca remontu.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
Nie przewiduje się przeprowadzenia wizji lokalnej dla Oferentów zainteresowanych tym tematem. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  Ryszard Kuśmierski dział PRI  tel. 32 / 288 84 44 wew. 542.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont schodów, spoczników i podestów roboczych na PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 10 lipiec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: