Remont tacy węzła absorpcyjnego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont tacy węzła absorpcyjnego.
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY WOD-PRZEM SP. Z O.O. Z TORUNIA.
Termin realizacji: do 31.05.2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i forma płatności. 
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe. 
7.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan ZYGFRYD SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512403484.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont tacy węzła absorpcyjnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: