Remont torowiska wozu samojezdnego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu torowiska wozu samojezdnego wg projektu nr 06-2874-1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Zadanie polega na wykonaniu i wymianie elementów torowiska zgodnie z Załącznikiem nr 1 bez ingerencji w fundament betonowy.
Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji: 
- wykonanie do dnia 30.04.2015r.,
- montaż w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac w rozbiciu na wykonanie i montaż.
2.Czas realizacji prac w rozbiciu na wykonanie i montaż.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Wiesław Cichoń tel. wew. 797, tel. kom. 512 403 392 oraz Jakub Hajda  tel. wew. 697, tel. kom. 502 590 953.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remontu torowiska wozu samojezdnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 10 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: