Remontu elektrobębna nr fabryczny 77361

Remontu elektrobębna nr fabryczny 77361; 2,2kW 70 kg; 4,5L oleju; szerokość bębna 620mm; Ø219; V-0,5m/s.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PARTNER - SERWIS z Dąbrowy Górniczej.
Dane silnika :
Typ: SBg100L4A; 2,2kW; 500V; 1420obr/min; 3,9A; nr 981064.
Zakres remontu obejmuje :
- przezwojenie silnika,
- wymianę łożysk,
- wymianę uszczelniaczy,
- wymianę oleju,
- weryfikację części mechanicznych,
- próby międzyoperacyjne i końcowe,
- malowanie antykorozyjne.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania remontu.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 509.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont elektrobębna” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 styczeń 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Polski
Dział: