Rozbiórka remizy lokomotyw wąskotorowych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Rozbiórkę remizy lokomotyw wąskotorowych.
 
Zadanie będzie realizowane zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę w oparciu o projekt pn. „Projekt budowlany rozbiórki remizy lokomotyw wąskotorowych”.
Projekt budowlany dostępny u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Zakres prac rozbiórkowych wraz z charakterystyką budynku w Załączniku nr 1.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i forma płatności.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5.Referencje potwierdzające doświadczenie i należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI - Rozbiórka remizy lokomotyw wąskotorowych”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 9 listopada 2017 r., godz. 12.00 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-usług
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: