Spawanie pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Spawania pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna Magdalena & Jarosław Laszczak z Kóz.
Termin realizacji prac : sukcesywnie do końca 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania 1m spawu.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Bogusław Fabian  tel. 32 / 288 84 44 wew. 968.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Spawanie pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 6 czerwiec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: