Sprzedaż środków trwałych

HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” Spółka Akcyjna
ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż nw. środków trwałych
 
Rok produkcji 2001
Nr inw. 76307965
Cena wywoławcza 18 850,00 zł z VAT.
Uwaga: Prawo pierwokupu wózka widłowego przysługuje obecnemu dzierżawcy.
Rok produkcji 1976
Nr fabryczny 62264
Cena wywoławcza 9 700,00 (sprzedaż zwolniona z VAT)
Rok produkcji 2000
Nr fabryczny Y0070031
Cena wywoławcza 5 550,00 zł z VAT.
Postąpienie w licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej środka trwałego.
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest:
  • wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (na każdy licytowany przedmiot),
    na konto Huty Cynku Miasteczko Śląskie Spółka Akcyjna:
ING Bank Śląski nr konta: 42 1050 0086 1000 0002 0085 4826
w  terminie  do  dnia 17.10.2012 r.
  • posiadanie dowodu wniesienia wadium,
  • jeżeli oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, pełnomocnik winien posiadać pisemną zgodę do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu w związku z przedmiotem przetargu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone na jego konto po zakończeniu licytacji, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej albo, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie uiści oferowanej ceny nabycia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia licytacji.
Licytacja odbędzie się w dniu 18.10.2012 r. o godzinie 1000 w siedzibie sprzedawcy w sali konferencyjnej.
Oferowane środki trwałe można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 800 – 1200.
z wyjątkiem dnia przetargu.
Zdjęcia oferowanych środków trwałych dostępne są w umieszczonych linkach.
 
Szczegółowych informacji o ogólnym stanie technicznym środków trwałych udziela się pod nr tel.: 32/ 288 84 44 wew. 591.
Sprzedawca nie odpowiada za brakujące części, podzespoły i wady ukryte oferowanych środków trwałych.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia całego lub części przetargu bez podania przyczyn.

 

Polski
Dział: