Stała konserwacja oraz konserwacja rozszerzona o naprawy bieżące i awaryjne wraz z wymianami lin oraz przeglądami okresowymi wciągarek, dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne wraz z wymianami lin oraz przeglądami okresowymi wciągarek (reduktorów) - 5 szt. dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym, zainstalowanych w obiektach HCM S.A.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PUH LIDIA NIKIEL z Sosnowca.
 
a) Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
b) Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
c) Dźwig towarowo-osobowy Q 1,6T – PSP (NAMIAROWNIA); Nr rej. 310904805
d) Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
e) Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780
f) Dźwig hydrauliczny Q 3,2T – PSP (MAGAZYN CYNKU); Nr rej. 310907784
W zakresie konserwacji stałych i rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego  z napędem hydraulicznym mieści się:
1. Konserwacja dźwigu wykonana przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, gwarantująca jego niezawodność, a szczególnie bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, zakresami przeglądów konserwacyjnych oraz dokumentacją techniczno-ruchową dla tego typu urządzenia.
2. Przygotowanie dźwigów do obowiązkowego badania technicznego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz obecność na tych przeglądach.
3. Usługi pogotowia technicznego realizowane przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy. Czas przyjazdu do dwóch godzin od zgłoszenia awarii.
4. Prace w maszynowni i kabinie dźwigu:
   - wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),
   - wymiana zacisków połączeniowych w tablicy sterowej,
   - wymiana styków, prostowników, przekaźników,
   - smarowanie łożysk i panewek,
   - dokonywanie przeglądów zawiesi hakowych (regulacja, konserwacja)
   - wymiana lin podnoszenia
   - uzupełnienie oleju przekładniowego w reduktorach lub ewentualna wymiana
   - wykonanie przeglądów okresowych wciągarek (reduktorów) wraz z sprzęgłami i mechanizmem hamulca. 
   - uzupełnianie i odnawianie w razie potrzeby napisów i instrukcji w kabinie dźwigu
   - naprawa elementów kasety jazdy dyspozycyjnej, łączności awaryjnej, oświetlenia awaryjnego w kabinie dźwigu.
5. Prace w szybie dźwigu:
   - naprawa lub regeneracja elementów drzwi szybowych,
   - wymiana szyb wziernikowych w drzwiach szybowych,
   - wymiana żarówek kaset dyspozycji i wezwań oraz oświetlenia szybu,
   - smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych.
   - czyszczenie okresowe i przed odbiorami UDT szybu, podszybia i kabiny z pyłu technologicznego. 
   - wykonanie napraw związanych z nierównościami i ubytkami tynków w szybie dźwigu. 
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej dźwigu wykonane raz w    roku.
 
Termin realizacji usługi: 1 rok od podpisania umowy. 
Konserwacja podstawowa minimum jeden raz w miesiącu zgodnie z DTR i przepisami UDT oraz każdorazowo przy awarii. Płatność nastąpi na podstawie rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę (zgodnie z drukiem przygotowanym przez Zamawiającego) każdego miesiąca. Protokół odbioru robót, który jest podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzany ostatniego dnia bieżącego miesiąca, po przedłożeniu zestawienia prac serwisowych przez Wykonawcę w danym miesiącu i po akceptacji w/w zestawienia przez Zamawiającego . Przewidziana przez Zamawiającego minimalna liczba roboczogodzin na wykonanie podstawowej konserwacji dźwigów na terenie HCM, powinna wynosić ok. 4 na jeden dźwig, co daje łącznie 24 roboczogodziny w ciągu każdego miesiąca. 
Przed przystąpieniem do konkursu ofert, Oferent zobowiązany jest do przyjazdu i zapoznania się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać :
1. Cenę wykonania stałej konserwacji i konserwacji rozszerzonej o naprawy bieżące i awaryjne przedmiotowych dźwigów towarowo -    osobowych (dla każdego dźwigu oddzielnie wraz z przedstawieniem kalkulacji cenowej).
2. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji dźwigów, pkt. 1-6 zapytania ofertowego.
3. Zakres konserwacji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Kserokopię uprawnień UDT do wykonania tego typu prac.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew.397, kom. 512 403 451
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Konserwacja dźwigów towarowo-osobowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 lipca 2014r. godz.1300. 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
Polski
Dział: