Stała konserwacja oraz konserwacje rozszerzone o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym, zainstalowanych w obiektach HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne  5 szt. dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym, zainstalowanych w obiektach HCM S.A.
 
a)Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
b)Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
c)Dźwig towarowo-osobowy Q 1,6T – PSP (NAMIAROWNIA); Nr rej. 310904805
d)Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
e)Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780
f)Dźwig hydrauliczny Q 3,2T – PSP (MAGAZYN CYNKU); Nr rej. 310907784
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy  ERGO-SERViCE z Bielska - Białej.
W zakresie konserwacji stałych i rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym mieści się:
1.Konserwacja dźwigu wykonana przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, gwarantująca jego niezawodność, a szczególnie bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, zakresami przeglądów konserwacyjnych oraz dokumentacją techniczno-ruchową dla tego typu urządzenia.
2.Przygotowanie dźwigów do obowiązkowego badania technicznego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz obecność na tych przeglądach.
3.Usługi pogotowia technicznego realizowane przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy. Czas przyjazdu do dwóch godzin od zgłoszenia awarii.
4.Prace w maszynowni dźwigu:
- wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),
- wymiana zacisków połączeniowych w tablicy sterowej,
- wymiana styków, prostowników, przekaźników,
- smarowanie łożysk i panewek,
- uzupełnienie oleju przekładniowego w reduktorach
5.Prace w szybie dźwigu:
- naprawa lub regeneracja elementów drzwi szybowych,
- wymiana szyb wziernikowych w drzwiach szybowych,
- wymiana żarówek kaset dyspozycji i wezwań oraz oświetlenia szybu,
- smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych.
6.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej dźwigu wykonane raz w roku.
Termin realizacji usługi: do 31 marca 2016 r.
Konserwacja podstawowa jeden raz w miesiącu zgodnie z DTR i przepisami UDT oraz każdorazowo przy awarii.
Przed przystąpieniem do konkursu ofert, Oferent zobowiązany jest do przyjazdu i zapoznania się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać :
1.Cenę wykonania stałej konserwacji i konserwacji rozszerzonej o naprawy bieżące i awaryjne przedmiotowych dźwigów towarowo - osobowych (dla każdego dźwigu oddzielnie wraz z przedstawieniem kalkulacji cenowej).
2.Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji  dźwigów, pkt. 1-6 zapytania ofertowego.
3.Zakres konserwacji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Kserokopię uprawnień UDT do wykonania tego typu prac.
7.Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew.397, kom. 512 403 451
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Konserwacja dźwigów towarowo-osobowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 lutego 2014 r.godz. 12.00. 
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym oferentem,
-odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: