Torkretowanie podstawy wymurówki pieca szybowego

Huta Cynku „miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Torkretowania podstawy wymurówki pieca szybowego.
Zakres prac obejmuje :
1. Wykonanie rusztowania.
2. Wyczyszczenie pancerza pieca szybowego - skuwanie narostów, piaskowanie: 18,44 x 1,0 = 18,44 m2.
3. Przyspawanie do pancerza kotew stalowych: około 150 szt.
4. Torkretowanie podstawy betonem izolacyjnym: 18,44 x 1,0 x 0,10 = 1,844 m3.
5. Torkretowanie podstawy warstwą roboczą: 18,44 x 1,0 x 0,30 = 5,53 m3.
Do przedstawionego obmiaru przyjęto szerokość warstwy torkretu 1,0 m.
Dokładne określenie szerokości warstwy roboczej będzie możliwe po zatrzymaniu i wychłodzeniu pieca szybowego.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i pełnym zakresem prac.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zapewni Oferent.
Termin realizacji prac : I polowa miesiąca listopada 2014r.
Dokładny termin rozpoczęcia i wykonania prac uzależniony jest od zatrzymania wydziału PSP.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
•Pan Grzegorz Pitas tel. (32) 288 84 44 wew. 872, kom. 512403476.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Torkretowanie podstawy wymurówki pieca szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 września 2014 r.   godz. 12.00.
 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie  
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: