Usługa mycia wysokociśnieniowego urządzeń na terenie HCM S.A. w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie mycia wysokociśnieniowego następujących urządzeń :
1. Skrubera i absorbera instalacji odsiarczania gazów (częstotliwość : 6 razy do roku).
2. Skrubera węzła płuczącego ( częstotliwość : 1 raz do roku).
3. Chłodnic ołowianych Io (ilość : 4 segmenty) oraz mycie wysokociśnieniowe chłodnic ołowianych IIo ( ilość : 12 segmentów) - (częstotliwość : 2 razy do roku).
4. Ścian wewnętrznych komór elektrofiltra mokrego – ilość : 6szt oraz wyposażenia komór elektrofiltra mokrego – ilość : 4 szt (częstotliwość : 1 raz do roku),
5. Mycie wysokociśnieniowe zsypni, przesypu pod łamaczem oraz łamacza palczastego (częstotliwość : 1 raz do roku). 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy LIGRA z Rybnika.
Firma przystępująca do konkursu ofert powinna posiadać odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu usług.
Termin realizacji : do dnia 31.12.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac w rozbiciu na w/w pkt. 1,2,3,4,5.
2.Czas realizacji poszczególnych punków zakresu.
3.Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Łukasz Źydek tel.32 288 84 44 wew. 924, kom. 512403396.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Usługa mycia wysokociśnieniowego urządzeń na terenie HCM S.A. w 2015r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 19 stycznia 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: