Wykonanie, dostawa i montaż zbiornika wapna hydratyzowanego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie, dostawę i montaż zbiornika wapna hydratyzowanego o pojemności ok. 20m³. 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY DEMETRIX SP. Z O.O. SP.K. Z PIEKAR ŚLĄSKIM.
 
Zbiornik wapna hydratyzowanego o pojemności ok. 20m³ wraz z filtrem odpowietrzająco - odpylającym, mechanizmem spulchniania wapna, sygnalizacją napełnienia oraz instalacją do pneumatycznego napełniania z autocysterny zostanie zabudowany na zakładowej oczyszczalni chemicznej. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 
1.  Wykonanie, dostawę i montaż:
• stalowego zbiornika wapna hydratyzowanego wraz z konstrukcją wsporczą i zasuwą z napędem ręcznym oraz instalacją do pneumatycznego napełniania z autocysterny 
• skrzynki sterowniczej do sterowania areacją, regeneracją filtra oddechowego i systemem obijaków 
• systemu obijaków pneumatycznych 
• osuszacza ziębniczego 
• sygnalizacji napełnienia zbiornika 
 
2.   Demontaż istniejącego zbiornika 
 
3.  Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych oraz sprężonego powietrza do prawidłowego działania urządzeń zabudowanych na zbiorniku. 
 
Termin realizacji : sierpień – październik 2017 roku.
 
Informacje ogólne:
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu 
  zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2.Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
3.Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy 
  nadzorującego wykonywane roboty.
4.Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt urządzenia.
2. Koszt zabudowy.
2. Termin realizacji prac. 
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:
 Marcin Nowak tel. wew. 462, kom.: 512 403 452; Pan Tomasz Kałmuk tel wew.: 958, kom.512 403 472 w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Dostawa i zabudowa silosu wapna hydratyzowanego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 lipca 2017 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
 
Undefined
Dział: