Wykonanie fundamentu pod dwa zbiorniki retencyjne wraz z pompownią sieciową , przebudową pomieszczeń technicznych w budynku pompowni wody obiegowej z przeznaczeniem na pomieszczenie chloratora w Hucie Cynku ,,Miasteczko Śląskie S.A.”

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna oferuje w drodze przetargu ograniczonego  wykonanie:  
Fundamentu pod dwa zbiorniki retencyjne wraz z pompownią sieciową , przebudową pomieszczeń technicznych w budynku pompowni wody obiegowej z przeznaczeniem na pomieszczenie chloratora w Hucie Cynku ,,Miasteczko Śląskie S.A.”
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HPR z Dąbrowy Górniczej.
Przedmiotowe prace stanowią część zadania inwestycyjnego i będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową w branżach: architektonicznej oraz konstrukcyjnej.                                 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna posiada pozwolenie na budowę oraz pełną dokumentację techniczną. (dokumentacja do wglądu w dziale PRI)
Dla przedmiotowego zadania opracowane zostały przedmiary robót ( do pobrania w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania).
Zakres zapytania ofertowego obejmuje n/wym pozycje przedmiaru:
1÷18, 21÷44, 95÷109.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Zygfryd Sapa tel. wew. 770.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać : 
a) cenę i czas wykonania zadania inwestycyjnego  (kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne elementy scalone, harmonogram realizacji robót), 
b) warunki i czas trwania gwarancji,
c) termin płatności.
Podstawę wyceny prac stanowi dokumentacja wykonawcza a dołączony przedmiar należy traktować pomocniczo.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stacja hydroforowa – zbiorniki retencyjne należy złożyć     w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna  
w terminie do dnia  21.03.2014 r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Oferent zobowiązany jest:
- do zapoznania się z miejscem lokalizacji planowanej inwestycji
- do zapoznania się z dokumentacja techniczną która, znajduje się w dziale PRI 
( wgląd do dokumentacji codziennie w dni robocze w godz. 800 ÷1300)
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: