Wykonanie i montaż komina upustowego Ø760 z zamknięciem

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie i montaż komina upustowego Ø760 z zamknięciem wg projektu nr 06-3118-6, 06-3118-44.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy REMUR-RUDNIKI z Rudnik.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji: 
- wykonanie do dnia 30.04.2015r.,
- montaż w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na wykonanie i montaż.
2. Czas realizacji prac w rozbiciu na wykonanie i montaż.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Wiesław Cichoń tel. wew. 797, tel. kom. 512 403 392 oraz Marcin Waloszczyk  tel. kom. 512 403 460.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i montaż komina upustowego Ø760 z zamknięciem” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 11 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: