Wykonanie i wymiana stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie i wymianę stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.
 
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie stalowych koryt segmentowych wraz z elementami podporowymi na zasadzie odtworzenia – 25m koryta stalowego o szerokości 400m.
2. Demontaż istniejącego skorodowanego koryta na wysokości około 10m.
3. Montaż nowego koryta.
4. Wykonanie nowego połączenia koryta południowego z korytem północnym.
5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych zabudowanych konstrukcji.
6. Uprzątnięcie złomu z miejsca pracy i przewiezienie go w miejsce wskazane przez HCM S.A.
Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PM.
Termin realizacji prac:  
• wymiana koryt : w czasie postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017 r. Planowany termin postoju: 12.06.2017r. ÷ 25.06.2017r.
• prefabrykacja koryt : do dnia 09.06.2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac.
2. Potwierdzenie czasu realizacji prac zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Warunki i termin płatności.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MARCIN NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i wymiana stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
- zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Polski
Dział: