Wykonanie instalacji oświetleniowej (rejon strzępiarki)

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Instalacji oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  w pomieszczeniu technologicznym magazynu surowców (rejon strzępiarki)
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Z.P.U.H. "ELEKTRO - POMIAR" z Tarnowskich Gór
Zakres prac oraz szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.
Przewidywany termin realizacji: do 7 listopada 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i  przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zbigniew JĘDRUCH kom. 512 403 394
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom.512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie instalacji oświetleniowej (rejon strzępiarki)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 30 października 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  -  swobodnego wyboru oferty,
  -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: