Wykonanie odtworzeniowe warunków biologicznych wegetacji roślin i przywrócenie walorów przyrodniczych terenu poprzemysłowego.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odtworzeniowe warunków biologicznych wegetacji roślin i przywrócenie walorów przyrodniczych terenu poprzemysłowego.
Zakres usługi obejmuje:
  1. dostawę ziemi ogrodowej w ilości 1600 – 1800 Mg,
  2. wymieszanie ziemi z ustabilizowanymi osadami ściekowymi w stosunku 50 / 50%
- osady dostarcza HCM S.A.,
  1. formowanie wierzchowiny terenu równomierną warstwą o miąższości do 30 cm.
Uwaga:
Wymieszanie ziemi z osadami musi nastąpić w ciągu 24 godzin.
Szacunkowa ilość jednorazowej dostawy osadów ok. 50 Mg, w terminach ustalonych
przez HCM S.A.
Termin realizacji prac – mc. wrzesień 2014 r.   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z warunkami i  miejscem wykonania prac, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela
Pan Sebastian Paruzel, tel. 32 / 288 84 44 wew. 922, tel. kom. 512 403 447.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 / 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę wykonania prac zgodnie z podanym wyżej zakresem wyrażoną w zł / Mg,
  2. warunki płatności,
  3. oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  4. oświadczenie o gotowości wykonania wymaganego cyklu prac w ciągu 24 godzin.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 29.08.2014 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.