Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału 
w pisemnym konkursie ofert na  wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Ośrodek Badań Środowiska "EKOLAB" Sp. z o.o. z Katowic
Przewidywany zakres pomiarów: 
•na 47 stanowiskach pracy pył zawierający wolną krzemionkę,
•na 11 stanowiskach pracy tlenek węgla,
•na 1 stanowisku pracy kwas siarkowy i dwutlenek siarki,
•na 2 stanowiskach pracy ołów, 
•na 6 stanowiskach pracy ołów i kadm, 
•na 20 stanowiskach pracy ołów, kadm i arsen,
•na 4 stanowiskach pracy ołów, kadm i tal,
•na 2 stanowiskach pracy ołów, arsen i tal,
•na 9 stanowiskach pracy ołów, kadm, arsen i tal,
•na 3 stanowiskach pracy ołów, kadm, arsen i tlenku cynku,
•na 1 stanowisku pracy ołów, kadm, arsen, tal i tlenku cynku,
•na 10 stanowiskach pracy hałas,
•na 8 stanowiskach pracy mikroklimat
•na 4 stanowiskach pracy promieniowanie optyczne
•na 2 stanowiskach pracy pola i promieniowanie elektromagnetyczne.
Pomiary należy wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
a wyniki opracować w postaci rejestru i na kartach pomiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Termin wykonania pomiarów na stanowiskach : 15.09.2014r. ÷ 30.09.2014r.
Termin opracowania wyników pomiarów : 31.10.2014r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1.Jednostkową cenę wykonania poszczególnych pomiarów. 
2.Czas realizacji. 
3.Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu badań.  
4.Warunki płatności.
Dopuszcza się złożenia oferty na niepełny zakres wykonania pomiarów. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela : Małgorzata Łebek 
tel. (032) 288 84 44 wew. 765, tel. kom. 512403389.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 2 lipca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: