Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału 
w pisemnym konkursie ofert na  wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy. 
Przewidywany zakres pomiarów: 
• na 9 stanowiskach pracy kadm,
• na 1 stanowisku pracy arsen.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy EKOLAB Sp. z o.o. z Katowic.
Pomiary należy wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
a wyniki opracować w postaci rejestru i na kartach pomiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Termin wykonania pomiarów na stanowiskach : 23.02.2015r. ÷ 27.02.2015r.
Termin opracowania wyników pomiarów : 16.03.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1. Jednostkową cenę wykonania poszczególnych pomiarów. 
2. Czas realizacji. 
3. Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu badań.  
4. Warunki płatności.
Dopuszcza się złożenia oferty na niepełny zakres wykonania pomiarów. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela : Małgorzata Łebek 
tel.  (032) 288 84 44 wew. 765, tel. kom. 512403389.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 4 luty 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: