Wykonanie pozostałych robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie pozostałych robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku.
Zakres prac obejmuje :
1.Remont podgrzewaczy koksu, w tym
- odbudowa kanałów spalin w podgrzewaczach koksu nr 1 i 2.
2.Torkretowanie szybu podgrzewacza koksu nr 2 - 61,6 m2.
3.Obmurowanie i uszczelnianie palnika w nagrzewnicy Cowpera nr 3.
4.Zamurowanie włazów do nagrzewnic Cowpera - 3 szt.
5.Zabetonowanie korka do rurociągu gorącego dmuchu - 1 szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Termin realizacji: w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Kalkulacje cenową w rozbiciu na poszczególne pozycje zakresu prac.
2.Czas realizacji prac w rozbiciu na poszczególne pozycje zakresu prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Grzegorz Pitas tel. wew. 872, tel. kom. 512403476.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pozostałych robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 4 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: