Wykonanie projektu nowej instalacji mieszania materiałów tlenkowych

Polski
W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi przygotowującymi teren pod zabudowę instalacji do przyjmowania i mieszania materiałów wsadowych  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Spółka Akcyjna zaprasza zainteresowane firmy do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Wykonanie projektu budowy instalacji do mieszania materiałów tlenkowych.
UWAGA : PRZESUNIĘTO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.03.2015R.
Projekt ten winien zawierać profesjonalne rozwiązanie w oparciu o częściowo posiadane przez inwestora urządzenia i elementy. Usytuowanie instalacji musi być dostosowane do potrzeb inwestora tj. od strony zachodniej istniejącej hali. Szkicowe propozycje rozwiązania zamieszczono na załączonych rysunkach (rys. nr 1, 2, 3)
Projekt powinien uwzględniać dwa zasobniki dostosowane do załadunku przy pomocy ładowarki kołowej (adaptacja istniejących zbiorników). Materiały  ze zbiorników wraz          z materiałami z dodatkowo zabudowanej stacji do rozładunku big bagów winny zostać podawane na taśmę zbiorczą i przez stację mieszania i nawilżania (możliwość wykorzystania istniejącego mieszadła dwuwałowego) gromadzone w istniejącej hali. W projekcie należy również uwzględnić wykonanie dodatkowego pomieszczenia dla pracowników czuwających nad przebiegiem procesu (kabina sterownicza) jak również budowę czterech zasieków do składowania materiałów używanych do wykonania mieszanek. 
Zaprojektowana instalacja do rozładunku worków typu „Big Bag” musi zapewnić rozładunek i odbiór materiału z minimum 80 worków na zmianę. 
Cała instalacja musi zapewnić przerób :
• Materiałów szlamowych o wilgotności > 30%, ilości 2 000 ÷ 2 500 Mg/miesiąc,
• Materiałów tlenkowych o wilgotności < 10%
- własnych w ilości 2 000 Mg/miesiąc,
- zewnętrznych w ilości 500 ÷ 2 800 Mg/miesiąc;
• Pyłów stalowniczych (granulat) o wilgotności 9 ÷ 10% w ilości 1 500 ÷ 2 200 Mg/miesiąc.
Łączna ilość przerabianego materiału 4 000 ÷ 9 500 Mg/miesiąc.
W przypadku zainteresowania z Państwa strony złożeniem stosownej oferty prosimy o przyjazd do Huty celem zapoznania się z terenem przyszłej inwestycji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
1. Robert Lepka tel. 32 2 888 444 w 510 lub kom.  512 403 450
2. Andrzej Uliszak tel. 32 2 888 444 w 560 lub kom.  663 789 847
Zakres projektu w szczególności musi uwzględniać:
1. Przeniesienie i adaptację istniejących zbiorników dla potrzeb linii mieszania;
2. Zaprojektowanie stacji do rozładunku worków typu „Big Bag”;
3. Przeniesienie i adaptację istniejącego układu mieszania (układ mieszadła dwuwałowego);
4. Układ odpylania uwzględniający odzyskanie odpylanego materiału;
5. Układ zasilania, sterowania i regulacji pracy instalacji;
6. Pomieszczenie sterownicze;
7. Uwzględnienie w projekcie placu pod zabudowę instalacji oraz zasieków do składowania materiałów dostarczanych samochodami  samowyładowczymi oraz w workach typu „Big Bag” z wykorzystaniem istniejącego placu;
8. Zabezpieczenie terenu pracy instalacji oraz zasieków przed wpływami czynników atmosferycznych.
Ofertę która winna zawierać:
1. Koszt wykonania projektu;
2. Czas wykonania projektu;
3. Warunki i termin płatności;
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  zakresem projektu.
5. Wstępna szacunkowa wycena kosztów realizacji zadania.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – wykonanie projektu nowej instalacji mieszania materiałów tlenkowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”  S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 16.03.2015R. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru Oferenta,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: