Wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej podestu na poz. +15m w polu ograniczonym osiami słupów D-E oraz 12-13

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej podestu na poz. +15m w polu ograniczonym osiami słupów D-E oraz 12-13.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDO-MAT P.P.U.H. Jarosław Wolski z Sosnowca.
Zakres prac obejmuje :
– Inwentaryzację własną,
– Opracowanie technologii i wykonanie projektu technicznego naprawy konstrukcji nośnej stropu (H.C. nie posiada dokumentacji technicznej istniejącego stropu  w danym rejonie),
– Wykonanie warsztatowe wymienionych elementów konstrukcyjnych oraz przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej stropu zgodnie z opracowaną technologią.
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną, zapoznać się z miejscem pracy
 i warunkami realizacji remontu.
Wizje lokalną można przeprowadzić w dniach 29 styczeń i 3 luty w godzinach 8.00 lub 11.00.
Termin realizacji: w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Wszystkie materiały i sprzęt zabezpiecza Wykonawca.
Dopuszcza się wcześniejsze wejście firmy w rejon remontowanej konstrukcji celem wykonania prac przygotowawczych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na wykonanie projektu i remont konstrukcji.
2. Czas realizacji prac w rozbiciu na wykonanie projektu i remont konstrukcji.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Ryszard Kuśmierski tel. 2888444 wew. 542, tel. kom. 512403431.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej podestu na poz. +15m   w polu ograniczonym osiami słupów D-E oraz 12-13” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 6 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: