Wykonanie projektu technicznego modernizacji istniejącego węzła neutralizacji ścieków kwaśnych wraz z odtalowaniem w HCM S.A.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie projektu technicznego modernizacji istniejącego węzła neutralizacji ścieków kwaśnych wraz z odtalowaniem w HCM S.A.
 
Informacje na temat zawartości projektu oraz dodatkowe informacje przedstawiono w Załączniku nr 1.
Projekt należy wykonać na podstawie opracowania Instytutu Metali Nieżelaznych nr 6951/11 oraz 7044/12 pod nazwą: „Opracowanie modernizacji technologii neutralizacji ścieków kwaśnych HC „Miasteczko Śląskie”. Opracowania znajdują się w Załącznikach nr 2 i nr 3 (dostępne na stronie http://www.hcm.com.pl/pl/content/przetargi-zestawienie).
Proponowany termin realizacji prac: 3 miesiące od daty podpisania umowy
Przed opracowaniem oferty, niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z przedmiotem prac. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania projektu.
2. Czas wykonania projektu.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji o sprawie udziela:
Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt techniczny modernizacji technologii neutralizacji ścieków kwaśnych wraz z odtalowaniem” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101)  w terminie do 13 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wybory oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: