Wykonanie projektu technicznego modernizacji układu do odbioru pyłów z ES

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Projektu technicznego modernizacji układu do odbioru pyłów z elektrofiltra suchego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy VOMET z Krakowa.
Układ odbioru pyłów składa się z:
1. 2 przenośników zgrzebłowych zabudowanych w leju korytowym o długości 20,0m  i szerokości 290mm,
2. 3 dozowników celkowych,
3. przenośnika zgrzebłowego zbiorczego o długości 16,5m i szerokości 290mm
W ramach zadania należy wykonać obliczenia konstrukcyjne oraz dobrać układ transportu bliskiego do wydajności 5000kg/h. Przenośniki transportują materiał o gęstości do 1,2Mg/m3.
Czas realizacji prac: 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia / podpisania umowy
Dokumentacja aktualnie pracującego układu do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania dokumentacji.
2. Czas wykonania dokumentacji .
3. Warunki i forma płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zdzisław Śliwa tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422
Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441
Pan Tomasz ROHRBACH tel. (32) 288 84 44 wew.490, kom. 512 403 421
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt techniczny modernizacji układu do odbioru pyłów z ES” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 listopada 2014r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  -  swobodnego wyboru oferty,
  -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: