Wykonanie projektu wymiany wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu

Polski
Huta Cynku „miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu wymiany wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu wraz z przewodami doprowadzającymi dmuch do dysz.
UWAGA: KONKURS OFERT ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.
Zakres prac obejmuje :
Przygotowanie projektu naprawczego wymiany wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu wraz z przewodami doprowadzającymi dmuch do dysz (16 szt.) w zakresie : 
a) obliczenia uwzględniającego pracę w temp 1200° C, 
b) dobór materiałów, 
c) technologia remontu.
W skład przewodów doprowadzających dmuch do dysz wchodzą : 
- Łącznik I – poz. 2 z rys. III/A-255-03,
- Kolano – poz. 3 z rys. III/A-255-03,
- Przewód wykonanie A lub B w zależności od miejsca zabudowy – poz. 4 i 5 z rys. III/A-255-03,
- Kompensator – poz. 6 z rys. III/A-255-03,
- Kolano segmentowe oznaczone na rys. III/A-255-03 jako „Istniejący przewód dmuchu” – znajdujące się między okrężnicą gorącego dmuchu a kompensatorem. 
W załączniku dokumentacja techniczna istniejącej konstrukcji wraz z wymurówką.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celu zapoznania się z miejscem i pełnym zakresem prac.
Termin wykonania projektu naprawczego : 30.01.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
•Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502590953.
•Pan Wiesław Cichoń tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512403392.
•Pan Grzegorz Pitas tel. (32) 288 84 44 wew. 872, kom. 512403476.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu wymiany wymurówki okrężnicy gorącego dmuchu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 września 2014 r.   godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie  
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Załącznik : Dokumentacja techniczna istniejącej konstrukcji wraz z wymurówką
 
Dział: