Wykonanie przeglądu i legalizacji urzędowej 4szt. wag analitycznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie przeglądu i legalizacji urzędowej  4szt. wag analitycznych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Naprawa Wag inż. Danuta Wrodarczyk z Gliwic.
Typy wag :
WA35 – 1szt.
WA32 – 2szt.
WA34 - 1szt.
Termin realizacji : do dnia 31.03.2015r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie niezbędnych uprawnień w zakresie naprawy wag analitycznych.
Oferent zapewni zastępcze wagi na czas realizacji zadania.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wyszczególnienie czynności wchodzących  w zakres przygotowania wagi do  legalizacji.
2. Cenę jednostkową z rozbiciem na koszt usługi i opłatę legalizacyjną.
3. Czas realizacji liczony od dnia zgłoszenia konieczności wykonania usługi.
4. Warunki i czas trwania gwarancji udzielanej na wykonaną usługę.
5. Warunki i termin płatności.
Za termin wykonania usługi strony przyjmują datę pozytywnej legalizacji wagi.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Sebastian BYCZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 216.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie przeglądu i legalizacji urzędowej  4szt. wag analitycznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 styczeń 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: