Wykonanie ramy stalowej pod montaż nowej bramy wjazdowej rolowanej na Wydziale PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie ramy stalowej pod montaż nowej bramy wjazdowej rolowanej na Wydziale PSP.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia. 
Zakres prac obejmuje :
1.Demontaż złomowy starych okien na długości ok. 4m z segregacją szyb i wywozem na wysypisko.
2.Wyburzenie cokołu podokiennego z wywozem gruzu na wysypisko odległość do 1km
3.Częściowy demontaż rygla ściennego. 
4.Wykonanie i montaż nowej ramy stalowej o wymiarach w świetle szer. 3600 mm wys.  3350 mm. 
5.Malowanie konstrukcji stalowej – antykorozyjnie.
6.Wykonanie obróbek blacharskich. 
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Zygfryd Sapa tel. 32 / 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484.  
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 28.03.2014r. w godz. 11.00 – 12.00; 31.03.2014r. w godz. 11.00 – 12.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ramy stalowej pod montaż nowej bramy wjazdowej rolowanej na Wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do  4 kwietnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: