"Wykonanie remontu odtworzeniowego Instalacji Odsiarczania gazów".

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie remontu odtworzeniowego Instalacji Odsiarczania gazów.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.
Zakres prac: 
1. Wymiana kompensatorów gumowych DN200 szt.3, DN250 szt.2, DN400 szt.1;
2. Wymiana rur instalacji wody technologicznej: ᴓ 114x4 ok.16m, ᴓ 140x4 ok.3m, ᴓ 170x4 ok.12m.
W zakres prac wchodzi prefabrykacja elementów instalacji, montaż kolan hamburskich, wymiana zasuwy DN125.
Połączenia rur: spawane i kołnierzowe.
Materiały hutnicze i armaturę zabezpiecza Zamawiający.
Pozostałe materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Termin wykonania prac niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert. 
Przed przystąpieniem do konkursu Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac. 
2. Czas wykonania prac.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :
Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422.
Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 544, kom. 512 403 430.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie remontu odtworzeniowego IOG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pok. nr 101) w terminie    do dnia 17.02.2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: