Wykonanie remontu torowiska wozu samojezdnego oraz konstrukcji wieży suwnicy wsadowej

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Wykonanie remontu torowiska wozu samojezdnego oraz konstrukcji wieży suwnicy wsadowej. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.
Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna w siedzibie Zamawiającego.
Termin wykonania prac:
1.Wykonanie elementów do dnia 30 kwietnia 2014r.
2.Montaż podczas postoju głównego Maj 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Wiesław CICHOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392
Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont torowiska wozu samojezdnego oraz konstrukcji wieży suwnicy wsadowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 10 kwietnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: