Wykonanie robót geologicznych opisanych w „Projekcie robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologicznych – inżynierskich w obrębie projektowanego składowiska odpadów niebezpiecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: wykonanie robót geologicznych opisanych w „Projekcie robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologicznych – inżynierskich w obrębie projektowanego składowiska odpadów niebezpiecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z Kielc.
Projekt do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
W celu rozpoznania budowy geologicznej terenu planowanego składowiska odpadów niebezpiecznych  konieczne jest wykonanie 5 otworów badawczych o głębokości około 18m.
Roboty geologiczne powinny zakończyć się sprawozdaniem zawierającym wyniki wszystkich przeprowadzonych badań laboratoryjnych i terenowych.
Niniejszy przetarg nie obejmuje wykonania dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej-inżynierskiej.
Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
Termin realizacji :do 31.08.2014 roku.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Sebastian PARUZEL. 32/ 288 84 44 wew. 922, kom.512 403 447 
Przed opracowaniem oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Termin przyjazdu należy wcześniej uzgodnić.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem,  prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
1.Cenę wykonania prac dla zakresu ujętego w projekcie robót geologicznych.
2.Czas realizacji zadania.
3.Warunki płatności.
4.Referencje.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Badania geologiczne w obrębie projektowanego składowiska odpadów niebezpiecznych w HCM S.A.” w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 kwietnia 2014 r.  godz. 12.00. 
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-odstąpienia od wykonania zadania bez podania przyczyny
 
Polski
Dział: