Wykonanie wymiany instalacji odciągającej gazy z Rozdrabialni – przewód kominowy rys. 06-2911-1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany instalacji odciągającej gazy z Rozdrabialni – przewód kominowy rys. 06-2911-1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "PIEC-BUD" SP. Z O.O. Z LEGNICY.

Zakres prac obejmuje:
1.Prefabrykację elementów instalacji odciągowej.
- trójnik I rys. 06-2911-8 poz. 6,7,8 – 1795 kg,
- przewód I rys. 06-2911-7 – 1245 kg,
- przewód III rys. 06-2911-6 – 3084 kg,
- przewód II rys. 06-2911-5 – 3896 kg.
2.Demontaż złomowy:
- trójnik I rys. 06-2911-8 poz. 6,7,8 – 1795 kg,
- przewód I rys. 06-2911-7 – 1245 kg,
- przewód III rys. 06-2911-6 – 3084 kg,
- przewód II rys. 06-2911-5 – 3896 kg.
3.Montaż prefabrykowanych elementów instalacji na gotowo.
Prace remontowe będą przebiegać na wysokości od +10,5m do +17,5m.
Elementy prefabrykowane i miejsca połączeń spawanych należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Materiały, sprzęt oraz środki transportowe potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PM.
Przewidywany termin realizacji prac –  postój remontowy: miesiąc czerwiec 2017 r. / 12 dni kalendarzowych.
Planowany termin postoju: 12.06.2017r. – 25.06.2017r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac.
2. Czas wykonania prac.                
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo –
 zakończeniowe.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan ZDZISŁAW ŚLIWA tel. 2 888 444 wew. 698, kom. 512403422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - wykonanie wymiany instalacji odciągającej gazy z Rozdrabialni – przewód kominowy rys. 06-2911-1” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: