Wymiana (modernizacja ) układu zasuw gazowych 2 szt. DN 400 i 2 szt. DN 200 oraz 5 szt. DN 80 (odpowietrzniki) w rejonie Fabryki Kwasu Siarkowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Wymianę (modernizację ) układu zasuw gazowych 2 szt. DN 400 i 2 szt. DN 200 oraz   5 szt.  DN 80 (odpowietrzniki) w rejonie Fabryki Kwasu Siarkowego 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy INWEST-EKO-GAZ z Zabrza.
 
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej               w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas wykonania  prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Marcin NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wymiana układu zasuw gazowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 19 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: