Wymiana pękniętych szyb w oknach budynku DKJ

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany pękniętych szyb w oknach budynku DKJ: 
Okna o wymiarach :
- 70x54cm,
- 125x75cm,
- 125x75cm,
- 70x63cm,
- 76x62cm,
- 70x54cm.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy AGAB z Katowic.
Termin realizacji : czerwiec/lipiec 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Aleksander Wolny tel. 32/ 288 84 44 wew. 203 tel. kom. 512403471.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana pękniętych szyb w oknach budynku DKJ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 11 czerwca  2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: