Wymiana szyn dolnych powrotu wózków DL bez demontażu wózków spiekalniczych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany szyn dolnych (szyna SD65 około 64m) powrotu wózków DL bez demontażu wózków spiekalniczych zgodnie   z obowiązującymi przepisami bhp, wg rysunku II/B-081-00.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PROMITECH z Bytomia.
Dokumentacja rysunkowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji: w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Realizacja zadania będzie wymagać synchronizacji i uzgodnień z wykonywanymi pozostałymi pracami remontowymi.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały podstawowe i części handlowe zabezpieczy Zamawiający. 
Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana szyn dolnych  powrotu wózków DL bez demontażu wózków spiekalniczych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 4 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: