Wyposażenie 2 pól odpływowych rozdzielni 6kV w SO-41 (dwusystemowa)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na   : 
Wyposażenie 2 pól odpływowych rozdzielni 6kV w SO-41 (dwusystemowa).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy P.P.U.H. EKO-ENERGIA Sp. z o.o. z Krakowa.
Zakres prac obejmuje :
1. Dostawę, montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej i sterującej.
2. Wykonanie dokumentacji.
3. Wykonanie prób i uruchomienie pól.
4. Próby odbiorowe.
Pola należy wyposażyć w : zabezpieczenie typu ecoMUZ, wyłącznik próżniowy VC-1, miernik parametrów w sieci N10.
Sygnalizacja z pół powinna obejmować : awaryjne wyłączenie, zanik napięcia 220VDC, przeciążenie, doziemienie 6kV. Należy zastosować przekaźniki sygnalizacyjne typu RS 88.
Napięcie sterowania i sygnalizacji powinno wynosić : 220 VDC.
Pola będą zasilać stację transformatorową 2 x 400kVA kablami 6kV YAKY 3x120mm2.
Przy projektowaniu wyposażenia pól należy zachować standardy pozostałych pól rozdzielni 6kV w SO-41.
Monitoring – MODBUS RTU.
Przed przystąpieniem do konkursu Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
Termin realizacji prac : miesiąc marzec 2014 roku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Bronisław Jaworek tel. 32 / 288 84 44 wew. 334.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wyposażenie 2 pól odpływowych rozdzielni 6kV w SO-41” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 28 luty 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: