Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wzorcowania n/w elektrycznych przyrządów pomiarowych  :
1.Amperomierz TLEM nr 1712262 zakres  7,5-15-30 A.
2.Amperomierz TLEM nr 11105,  zakres 5 - 10 A.
3.Amperomierz TLEM  nr 305561 zakres 5 - 10 A.
4.Watomierz TLWFD 0 3 nr 080020, zakres  100-200-400 V.
5.Watomierz  TLWFD - 3 nr 080010, zakres  100-200-400 V.
6.Zegar wskazówkowy TS-1, nr 700709
7.Miernik uniwersalny  C.A. 962, nr 64878, wielozakresowy.
8.Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MPR-1 nr 062030/97.
9.Przyrząd do kontroli zerowania i uziemienia MZC-2, nr 44166/94
10.Uniwersalny miernik izolacji MIC-1.
11.Przekładnik prądowy SLLP, nr 5023888, zakres 0,5 - 100/5A.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY OPA-CARBO Z MIKOŁOWA.
Wynik wzorcowania musi zostać poświadczony świadectwem wzorcowania.
Termin realizacji : miesiąc wrzesień 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania wzorcowania dla każdego przyrządu oddzielnie.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  
Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 5 września 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: