Zabudowa przewodu grzewczego oraz wykonanie izolacji termicznej

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Zabudowy przewodu grzewczego oraz wykonanie izolacji termicznej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : BOHLE POLSKA SP. Z O.O. Z BOCHNI. Zakres prac - Załącznik nr 1 - można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Przewidywany termin realizacji prac: listopad 2017 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan :
Jan Murek tel. 32 / 2 888 444 wew. 858, tel. kom. 506 391 661


Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.    Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2.    Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3.    Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.    Warunki i forma płatności.
5.    Warunki i czas trwania gwarancji.
6.    Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.    Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8.    Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zabudowa przewodu grzewczego oraz wykonanie izolacji termicznej”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 27.10. 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-    swobodnego wyboru oferty,
-    negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-    odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-    zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Dział: