Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy dla Wydziału Pieca Szybowego.

Polski
UWAGA: Przedłużono termin składania ofert do: 05.05.2017 r.
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy dla Wydziału Pieca Szybowego.
 
Parametry dmuchawy zostały określone w Załączniku nr 1.
 
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca. 
Na etapie ofertowania możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Harmonogram prac.
3. Warunki i forma płatności. 
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
e- mail: jhajda@hcm.com.pl
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Ofertę z dopiskiem „Oferta – PRI – Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy dla Wydziału Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: