zakup materiałów ogniotrwałych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym
konkursie ofert na zakup:
- klin 1 LiO AL.-72- 1,2 t
- klin 1 L16 AL.-72- 1,3 t
- kształtka oporowa 102 AL -72 -16 szt.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna
zawierać:
1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
2. warunki płatności (preferowane - przelew 30 dni)
Informacji udziela : Henryk Cichowski tel. 32 2888 444 wew. 226-kom.512 403 383
Oferty należy przesłać pocztą rnailową na adres: hcichowski@hcm.com.pl
do dnia 15.09.2014 r. godz. 1300
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia
Załącznik: