Remont zadaszeń przy dyspozytorni PSP

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu zadaszeń przy dyspozytorni PSP zgodnie z zakresem prac (załącznik nr 1).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CACUMEN z Mstowa.
Termin składania ofert do 06.11.2014r., godz. 12:00.
Termin realizacji: listopad / grudzień 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Ryszard Kuśmierski, tel. 32 / 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 431.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont zadaszeń przy dyspozytorni PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 6 listopada 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: