Analizator węgla i siarki wraz z materiałami i odczynnikami eksploatacyjnymi

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Analizator węgla i siarki  wraz z materiałami i odczynnikami eksploatacyjnymi,
  spełniający następujące wymagania:
  1. analizator posiadający zintegrowany piec wysokotemperaturowy i układ detekcyjny
  2. niezależne detektory do pomiaru C i S (1 x C, 2 x S) metodą absorpcji
   w podczerwieni umieszczone w stabilizowanej termicznie komorze;
  3. kalibracja jedno i wielopunktowa dla węgla i siarki z użyciem wielu wzorców
   w całym zakresie pomiarowym w obrębie jednej metody
  4. automatyczne przejście w tryb oszczędnego zużycia tlenu po zakończeniu analizy
  5. czas analizy nie dłuższy niż 2 minuty;
  6. maksymalna temperatura w piecu 1450oC   
  7. zakres pomiarowy dla próbki 350 mg: C: 50 ppm – 100%, S: 10 ppm – 26 %
  8. analiza przy użyciu ceramicznych łódeczek pomiarowych wielokrotnego użytku;
  9. sterowanie z zewnętrznego komputera PC z oprogramowaniem Windows 7;
  10. komunikacja urządzenia z komputerem sterującym realizowane przez kartę sieciową (Ethernet)
  11. oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Waldemar Pietrek tel. 32 288 84 44 wew. 215
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy, spełniał wymagania techniczne określone w opisie oraz wolny od wad prawnych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto analizator węgla i siarki  wraz z materiałami i odczynnikami eksploatacyjnymi na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres gwarancji,
 5. karta katalogowa analizatora.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 24.03.2016r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.