Czyszczenie chemiczne chłodnic oleju dmuchaw DONKIN - 2szt.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Czyszczenie chemiczne chłodnic oleju dmuchaw DONKIN - 2szt.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ECOL SP. Z O.O. Z RYBNIKA.
 
Termin realizacji prac:  w czasie postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017 r.  Planowany termin postoju: 12.06.2017r. ÷ 25.06.2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Potwierdzenie czasu realizacji prac zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Rodzaj środka chemicznego zastosowanego do czyszczenia.
4. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan JAKUB HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502590953.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne  chłodnic oleju dmuchaw DONKIN - 2szt.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 25 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: