Spektrometr emisyjny do analizy stopów cynku typu ZAMAK

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 20 kwiecień 2017r.
DF-FPZ-0009-41/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Spektrometr emisyjny do analizy stopów cynku typu ZAMAK
 1. Zakres dostawy
Dostawa i instalacja próżniowego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem iskrowym
do analizy ilościowej składu chemicznego stopów cynku.
 1. Konfiguracja systemu:
B.1. Spektrometr
 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym
 • Komora iskrzenia próbki przedmuchiwana strumieniem argonu 4.8 lub 5.0
 • Analizowane pierwiastki w bazie cynku i ich zakresy pomiarowe:
Al   0,0001%  -  50%,      As   0,001%  -  0,5%,             Bi   0,0001%  -  0,1%,          
Cd   0,0001%  -  2%,       Cr   0,0001%  -  0,2%,           Cu   0,0001%  -  10%
Fe   0,0001%  -  2%,        Ge   0,0004%  -  0,6%,          Hg   0,0005%  -  0,2%
In   0,0002%  -  1%,         Mg   0,0001%  -  20%,          Mn   0,0001%  -  0,2%
Ni   0,0001%  -  1%,        Pb   0,0001%  -  5%,             Sb   0,001%  -  0,2%
Si   0,0001%  -  3%,         Sn   0,0002%  -  2%,              Ti   0,0003%  -  0,5%
Tl   0,0001%  -  0,1%,     Zn – standard wewnętrzny
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch lub trzech linii pomiarowych, o różnej czułości, dla pierwiastków o szerokim zakresie analitycznym.
 • System optyczny spektrometru oparty na Kole Rowlanda o średnicy minimalnej
  1 metra z zainstalowanymi szczelinami wyjściowymi i fotopowielaczami niezależnie dla każdej linii pomiarowej umieszczony w jednej komorze próżniowej.
 • Tor pomiarowy złożony z termostatyzowanej soczewki wejściowej, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej, szczelin wyjściowych mocowanych niezależnie do Koła Rowlanda, zwierciadeł skupiających, fotopowielaczy o indywidualnie sterowanym wzmocnieniu.
 • System stabilizacji termicznej spektrometru.
 • Chłodzenie wodne stolika iskrzeń w obiegu zamkniętym.
 • Zamknięty stolik iskrzeń przystosowany do odprowadzania toksycznych oparów podczas prowadzonych pomiarów.
 • Czas pomiaru (jednego iskrzenia) poniżej 35 sekund.
B.2. System komputerowy (parametry minimalne)
 • Procesor Intel Core i5, RAM 4 GB
 • 500 GB dysk twardy
 • Napęd CDRW
 • 4 porty USB.
 • Mysz komputerowa i klawiatura
 • Monitor LCD 22”
 • Drukarka laserowa z kablem USB
 • Karta sieciowa
 • System operacyjny Windows 10 (64 bitowy)
B.3 Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru
 • Praca w środowisku Windows 10 (64 bity)
 • Analiza ilościowa
 • Korekcja wpływów międzypierwiastkowych
 • Korekcja efektu matrycy
 • Moduł do obliczania i podglądu krzywych kalibracyjnych
 • Krzywe kalibracyjne mogą być złożone z segmentów.
 • System haseł zezwalający na selektywny dostęp do poszczególnych komend menu w zależności od uprawnień zalogowanego operatora
 • Możliwość opracowania własnych identyfikatorów próbki
 • Baza wyników analiz z możliwością selektywnego przeszukiwania i eksportu do arkusza Excel
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w różnych układach graficznych
 • Zintegrowana pomoc kontekstowa (Help)
 • Automatyczna kontrola parametrów pracy spektrometru
 • Polska wersja językowa
 • Automatyczna i  manualna transmisja wyników analiz w formacie pliku tekstowego na wskazaną lokalizację sieciową.
  Format pliku musi być dostosowany do standardu przesyłania wyników obowiązującego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  Szczegółowy format/składnia pliku będzie udostępniony oferentowi na żądanie.
 1. Kalibracje fabryczne
 • Czysty cynk -  Pure Zinc
 • Stop Zn/Al – Zamak 3
 • Stop Zn/Al/Cu – Zamak 5
Oferta powinna zawierać zakres analityczny firmowych kalibracji.
Zestaw wzorców rekalibrujących (do korekcji dryftu) musi być dostarczony
wraz z instrumentem.
 1. Precyzja pomiarów
Oferta powinna zawierać Raport Aplikacyjny dla bazy cynku dokumentujący precyzję oznaczeń.
W szczególności powinny być podane gwarantowane odchylenia standardowe dla różnych zakresów stężeń uzyskane podczas 10 pomiarów jednorodnego wzorca CRM dla następujących pierwiastków: Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sb, Si, Sn.
Wartości te zostaną zweryfikowane podczas odbioru technicznego spektrometru przed wysyłką oraz podczas instalacji.
 
D. Osprzęt dodatkowy
 • Zestaw materiałów eksploatacyjnych na około rok pracy systemu
 • Reduktor argonu pozwalający na precyzyjne ustawienie wymaganego ciśnienia roboczego argonu
 • Laptop z zainstalowanym oprogramowaniem analitycznym do pracy off  -  line
E. Dostawa, instalacja, serwis i szkolenie
 • Termin dostawy – do 5 miesięcy od podpisania umowy.
 • Określenie warunków instalacyjnych spektrometru w pomieszczeniach Zamawiającego.
 • Dostawa DDP wg. Incoterms 2010 Miasteczko Śląskie.
 • Instalacja i szkolenie podstawowe (minimum 5 dni roboczych).
 • Szkolenie dodatkowe po pewnym okresie eksploatacji spektrometru z zakresu obsługi oprogramowania sterującego pracą analizatora w wymiarze 5 dni roboczych.
 • Odbiór techniczny spektrometru przed wysyłką, umożliwienie wykonania testów precyzji dla wybranych pierwiastków, sprawdzenie dokładności kalibracji fabrycznych, możliwość wprowadzenia własnych wzorców do krzywych kalibracyjnych.
 • Polski serwis autoryzowany przez producenta (minimum 3 osoby na pełnym etacie).
  W ofercie podać siedzibę serwisu.
E. Gwarancja i dodatkowe wymagania
 • Pełna gwarancja na cały system w okresie dwóch lat od zainstalowania.
 • Dostępność części zamiennych w okresie minimum 10 lat od zainstalowania.
 • Certyfikat ISO 9001 na produkcję.
 • Znak CE (spełnienie wymagań europejskich norm bezpieczeństwa).
 • Gwarancja, że dostarczony spektrometr jest fabrycznie nowy i nie był używany w jakimkolwiek laboratorium oraz pokazywany na konferencjach i imprezach targowych.
 • Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej.
 • Przynajmniej trzy instalacje na terenie Polski w ostatnich 3 latach potwierdzone Protokołem Instalacyjnym tego samego modelu spektrometru, jak w ofercie dla Huty Cynku.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Waldemar Pietrek
wpietrek@hcm.com.pl  tel. +48 32 2888444 wewn.215, mobile: +48 512 403 413
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 05.05.2017r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.