Wykonanie izolacji akustycznej obudowy wentylatora WPW63

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Wykonanie izolacji akustycznej obudowy wentylatora WPW63.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.
 
Wymagana grubość izolacji około 200mm, zabezpieczona blachą aluminiową umocowaną na konstrukcji wsporczej.
Wykonanie według wiedzy i doświadczenia oferenta.
Szacunkowa ilość izolacji : około 16m2.
Przewidywany termin realizacji prac: w miesiącu maju 2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i forma płatności. 
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan  Wiesław Cichoń  tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512403392.
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie izolacji akustycznej obudowy wentylatora WPW63” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: